تبلیغات
لوله پلی اتیلن - آزمایش كششی لوله های خرطومی بهم متصل شده

آزمایش، بر روی سه قطعه به طول (1±700) میلیمتر كه هر یك از وسط برش خورده و با كمك بوشن به یكدیگر متصل شده‌اند، در دمای (2±23) سانتی گراد انجام می‌پذیرد. ابتدا نمونه برای مدت 15 ثانیه با نیروی 50 نیوتن (kg 1/5) كشیده می‌شود. یك دقیقه بعد از آنكه نمونه از كشش آزاد شد، نیروی10نیوتن (kg 02/1) بر آن اعمال و لوله در دو محل به فاصله (5±50) میلیمتر، علامت گذاری می‌شود. معدل درصد ازدیاد طول ایجاد شده بر اثر كشش، به نسبت طول اولیه برای سه آزمایش، نباید از 10% تجاوز نماید.


آخرین پست ها