تبلیغات
لوله پلی اتیلن - دستورالعمل اندازه گیری فشار و رفتار ترکیدگی سریع لوله و اتصالات پلی اتیلن


1- هدف

تدوین روشی جهت اندازه گیری فشار و رفتار ترکیدگی کوتاه مدت لوله و اتصالات پلی اتیلنی 
می باشد.

2- دامنه كاربرد

 لوله و اتصالات پلی اتیلنی

3- شرح انجام كار

3-1- تهیه آزمونه :

از یک محموله لوله یک لوله را با طول کافی به صورت اتفاقی انتخاب نموده و  آزمونه ها را با طول مورد نظر به ترتیب یکی پس از دیگری میبریم.

3-2- طول  نمونه ها :

جدول طول نمونه

نکته : بر اساس استانداردASTM D 1599  طول آزاد نمونه برای لوله های تا سایز 150 میلی متر پنج برابر قطر خارجی لوله بوده که در این مورد ، طول آزاد نباید کمتر از 300 میلی متر باشد .
طول آزاد نمونه برای لوله های بزرگتر از سایز 150 میلی متر نباید کمتر از سه برابر قطر خارجی لوله باشد. در این مورد  ، طول آزاد  از 760 میلی متر کمتر نباشد .

3-3- تعداد آزمونه  ها :
حداقل 3 نمونه

3-4- آماده سازی آزمونه ها:
آزمونه ها را از هر گونه آلودگی مانند خاک ، روغن،واکس و غیره تمیز و خشک کنید درپوشهای مناسب آزمون را بسته و لوله ها را توسط آبی که ممکن است قبلا تا دمای 5 درجه بالاتر ار دمای آزمون گرم شده باشد را پر نمائید .سپس آزمونه ها را مطابق جدول ذیل در حمام آب قرار دهید.
 

جدول نمونه

 

  •  بر اساس استاندارد ASTM D 1599  آزمونه قبل از آزمون باید به مدت 1 ساعت در دمای2 ±23 درجه سلسیوس داخل حمام تست برای همدمائی نگهداری شود .
  • آزمونه ها نباید زودتر از 15 ساعت پس از تولید لوله ها مورد آزمایش قرار گیرند بجز در بررسی های هنگام تولید. 
4-4- روش اعمال فشار تركیدگی سریع :

آزمونه ها را به دستگاه مولد فشار متصل کرده و هوای داخل آن را کاملا خارج نمائید.فشار دستگاه را بتدریج و ترجیحا به صورت خطی افزایش داده تا آزمونه دچار نقیصه گردد.زمان را با یک کورنومتر اندازه گیری نمائید.چنانچه آزمونه در زمان کمتر از 60 ثانیه دچار نقص گردد ، سرعت اعمال فشار را کاهش داده و آزمون را تکرار نمائید.زمان ایجاد نقییصه برای تمامی آزمونه ها باید بین 60 تا 70 ثانیه در دمای 2±23 درجه سانتیگراد باشد.
در صورتی نتیجه آزمون قابل قبول است که رفتار شکست لوله از نوع چقرمه (ترجیحا نوک قناری بوده و فشار تركیدگی آن از حداقل فشار مجاز كمتر نباشد. ).

متن کامل را از اینجا دانلود نمائید.آخرین پست ها