تبلیغات
لوله پلی اتیلن - سیستمهای آبیاری تحت فشار
چهارشنبه 5 مهر 1391  01:21 ب.ظ

كشور ایران از نظرموقعیت استراتژیكی  و اقلیمی یكی از كشورهای بی نظیر در كره زمین است با وسعتی برابر 1648000 كیلومتر مربع از شمال تا جنوب واز شرق تا غرب دارای آب و هوای متغیر با اقلیم های متفاوت است . در كشوری با این همه نعمات خدادای ،  نباید فقر یافت شود . در حالیكه معضلات اجتماعی امروز ناشی از عدم بكار گیری نیروها در استفاده از این نعمات می باشد .
    
از جمعیت 60 میلیونی كشور 170 میایون دانش آموز و میلیونها دانشجو و متخصص كه هر ساله رقمشان در حال فزونی است ، به صف جویندگان كار می پیوندند . 24 میلیون نفر از جمعیت كشور در روستاها سكونت دارند كه شرایط بسیار دشوار گذران زندگی كرده و بسیاری از آنها در حال مهاجرت به شهر ها می باشند . آمار رشد جمعیت نشان می دهد كه سالیا نه 5/1  میلیون فقر  به جمعیت كشور اضافه شده ، بطوریكه در سال 2050 میلا دی به 140 میلیون نفر می رسد  ، با توجه به مراتب بالا  بسیار روشن است كه فوری ترین اقدام جهت بهبود اوضاع شناخت امكانات و ثروتهای بالقوه جامعه می باشد ، بنابراین تنها راه ممكن تقدم ، سرما یه گذاری در بخش كشاورزی می باشد . میزان آبی كه در حال حاضر هر ساله ا ستحصال شده و در دسترس  ما قرار می گیرد برابر حدود 90 میلیلرد متر مكعب است كه بیش از 3 درصد كل آبی است كه در سطح جهان استحصال  می گردد . مفهوم این ا رقام آن است كه ایران از نظر آب و خاك كشوری ثروتمند است . اما  اراضی زیر كشت آبی كشور ایران حدود 5/7 میلیون هكتار یعنی كمتر از 5 درصد كل مساحت كشور  است  در حالیكه  ار اضی مستعد كشور برای كشاورزی   بین 30 تا 50 میلیون هكتار بر آورد شده بعبارتی می توان بین 20 تا 30 درصد كل مساحت كشور را زیر كشت قرار داد .
از 88  میلیارد  متر مكعب آب كه هر ساله استحصال می شود  حدود 83  میلیارد  متر مكعب آن در بخش   كشاورزی  مصرف می شود كه متاسفا نه 63 میلیارد متر مكعب آن به هدر می رود . حال مشخص شد چاره كار جلوگیری از به هدر رفتن آب است    تلفات اصلی عمدتاً در داخل مزرعه است كه 70 تا 90 درصد تلفات آب را شامل می شود .
دستیابی به راندمان آبیاری بارانی تا راند مان 70 درصد و راندمان آبیاری قطره ای تا 95 درصد است ، یعنی در سیستم آبیاری بارانی تا 20 درصد و در سیستم  آبیاری قطره ای تا 5 درصد آب تلف می شود ، در حالیكه آبیاری مزارع به روش سطحی حتی با انجام هزینه های گزاف و تسطیح  اراضی  راند مان آ بیاری از 50 درصد تجاوز نمی كند و در وضعیت سنتی كه  اكثر اراضی كشور ما بهمین ترتیب آبیاری می شود حتی كمتر از 35 درصد می باشد . این بدین معنی است كه اگر از روشهای آبیاری بارانی و قطره ای استفاده نكنیم 65 درصد آب مزارع  از بین می رود و با   احتساب آب تلف شده در كانالهای انتقال میزان تلفات از 75 درصد  تجاوز  نمی كند . لذا با  استفاده از  سیستمهای  آ بیاری تحت فشار می توان از  تلفات آب جلوگیری كرد و به  یك  رشد اقتصادی كه بر اساس آن می توان به یك توسعه پایدار اقتصادی ، اجتماعی دست یافت .
 
 

آبیاری قطره ای

آبیاری قطره ای عبارتست از پخش آهسته آب بر سطح یا زیر خاك به صورت قطرات مجزا  ، پیوسته ، جریان باریك یا اسپری ریز از طریق  قطره چكا نها یی كه در طول خط انتقال آب قرار دارند . آبیاری قطره ای  دارای  روشها  و مفا هیم متعددی  مانند آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستری ، آبیاری فواره ای و آبیاری اسپری است .

انواع سیستم های قطره ای       

                  
 
آبیاری دریپ :

پخش آهسته آب برسطح خاك به صورت قطرات مجزا یا پیوسته ، یا جریانهای باریك از حفره های ریز آبیاری    دریپ نام دارد . در بیشتر موارد آبیاری دریپ و آبیاری تریكل ( قطره ای ) مترادف یكدیگر به كار می روند .
 


آبیاری زیر بستری :

 
پخش آهسته آب در زیر سطح خاك از قطره چكانهایی با دبی در حدود آبیاری دریپ ، آبیاری زیر بستر نام دارد .  این روش با آبیاری زیر زمینی  متداول كه در آن ناحیه  ریشه گیاه با كنترل سطح ایستابی آ بیاری می شود متفاوت است و نباید اشتباه گرفته شود .
 


آبیاری فواره ای ( بابلر ) :


پخش آب بر سطح خاك به صورت جریان با ریك یا فواره از سوراخی با دبی بیشتر از  آبدهی  آبیاری  دریپ یا زیر بستری آما معمولاً كمتر از 1  گالن   بر دقیقه ، آبیاری  فواره ای  نا میده می شود . دبی قطره چكان در این آبیاری از سرعت نفوذ نهایی خاك بیشتر است و ایجاد یك حوضچه برای نگهداری یا كنترل پخش آب ضروری می باشد .
 
آبیاری اسپری :  


 پخش آب بوسیله یك اسپری یا مه پاش كوچك بر سطح خاك به آبیاری اسپری معروف است . در این روش هوا در پخش آب نقش اساسی را بعهده دارد در حالیكه در روشهای دریپ ، فواره ای و زیر بستری ، خاك عامل اصلی محسوب می گردد .

طرز كار كلی سیستم قطره ای :

در آبیاری قطره ای آب از یك شبكه لوله كم فشار به صورت یك الگوی از قبل تعیین شده ، پخش می گردد . وسیله خروج آب به خاك « قطره چكان « نام دارد . قطره چكا نها از طریق یك نازل باریك یا مسیر جریان طویل ، فشار موجود در شبكه لوله را كاهش می دهند و موجب كاهش دبی تخلیه تا حدود لیتر بر ساعت می شوند .
آب بعد از خروج از قطره چكان توسط نیروها ی كاپیلارتی و ثقل در نیمرخ خاك جریان می یابد ، بنابراین سطحی كه به وسیله هر قطره چكان خیس می شود با عوامل محدود كننده جریان افقی آب محدود می گردد . در سیستم های قطره ای دور آبیاری یك روز و حتی در صورت نیاز كمتر امكان پذیر است .
برای درختان و تا كها كه گیاها نی دا ئمی با فاصله زیاد از یكد یگر می باشند ، قطره چكا نها به صورت واحد های ساخته شده مجزا بوده و توسط یك زایده به خط انتقال آب مرسوم به « لوله فرعی قطره جكان « ، « شیلنگ لوله فرعی « یا « لوله فرعی « متصل می گردند.
برخی قطره چكا نها به صورت لوله های اسپا گتی شكل بوده و چند خروجی دارند . این امر برای افزایش سطح خیس شده با حدا قل افزایش در هزینه است . برای گیاهان ردیفی كمتر دائمی ما نند گوجه فرنگی ، نیشكر و تو.ت فرنگی ، لوله فرعی و قطره چكا نها را با هم به صورت یك واحد قابل جدا ساختن می سازند كه یا سوراخهایی به فواصل 9 تا 36 اینچ دارند مانند لوله دو محفظه ای ویا دیواره های متخلخلی دارند كه آب ار آنها به بیرون تراوش می نماید . در هر دونوع سیستم قطره ای ، لوله های فرعی به خط انتقال آب مرسوم به « مانفولد « متصل می شوند .


متن کامل را از
اینجا دانلود نمائید.


آخرین پست ها