تبلیغات
لوله پلی اتیلن - نکاتی که باید حین نصب لوله های پلی اتیلن رعایت نمود:

عرض ترانشه تابعی است از قطر لوله، روش کوبش، سهولت و خاک پشتبند. با در نظر گرفتن عوامل اشاره شده عرض ترانشه باید در حداقل میزان مجاز انتخاب شود؛ فلذا از هرگونه تعریض بی مورد باید جداً خوداری شود. زیرا هرچه عرض ترانشه بیشتر باشد، فشار خاک روی لوله نیز بیشتر خواهد شد. حداقل عرض ترانشه طبق بخش 30 دستورالعمل AASHTO یک و نیم برابر قطر خارجی لوله است.
از مرطوب شدن ترانشه حین عملیات نصب لوله ها باید به شدت جلوگیری شود.
چگونگی تهیه بستر ترانشه از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است. کف ترانشه باید صاف و عاری از هرگونه سنگ و کلوخه باشد. پیشنهاد می شود در صورتی که خاک کف ترانشه مناسب نیست، برای بسترسازی از خاکهای با کیفیت بالاتر که از محل دیگر تأمین می شود استفاده شود.
خاک پشتبند باید به خوبی کوبیده شود تا سختی خاک بالاتر رود. هرچه کوبش خاک کنار لوله بهتر انجام شود، رفتار لوله تحت فشارهای خارجی بهتر و مناسب تر خواهد بود.
برای کوبش خاک بالای لوله (بکفیل ابتدایی و نهایی) باید از وسایل و تجهیزات مناسب استفاده نمود.


آخرین پست ها